Het verstarde kind in de horoscoop

Het verstarde kind en de horoscoop

Op Levenstaak: verstarde kind besprak ik hoe het verstarde kind de basis is van bewustwording. Wat in de dagelijkse praktijk betekent tot inzicht komen dat het leven wordt bepaald door de signalen van de ziel.

Voordeel van dit concept het verstarde kind is dat het van toepassing is op iedereen. Niemand komt langs de leerweg die loopt van een reeks conclusies op ervaringen, die dan later moeten worden bijgesteld.

Probleem bij het verstarde kind is dat de conclusies worden getrokken voor het vierde jaar en dat is een fase waarin de meeste mensen niet bewust zijn van wat ze denken en concluderen. Niet bewust zijn van hun reactie op de levenservaringen van dat moment.

De horoscoop

Wie verder wil komen in het leven is er zeer bij gebaat om desalniettemin te achterhalen wat dan wel de conclusies zijn die de basis vormen van de verdere levensloop. Er zijn een paar hulpmiddelen. In de psychotherapie bij voorbeeld de ratio-emotieve therapie of de zeer moeizame psycho-analyse. Maar het meest doeltreffende middel is de horoscoop.

De horoscoop geeft immers uitsluitend aan hoe iemand reageert op de levenservaringen. Inderdaad de horoscoop geeft niet aan wat de omstandigheden zijn en wat iemand meemaakt. Maar wel hoe iemand reageert. En dat is nu juist het kernpunt van het leven. Niet wat iemand meemaakt is het centrale punt, maar hoe iemand dat meemaakt, hoe iemand reageert. Want via de eigen reacties creeert iemand het eigen leven.

Naast de horoscoop is er geen instrument dat objectief aangeeft hoe iemand reageert en dus het eigen leven creeert. Alle andere technieken zijn afhankelijk van het subjectieve commentaar van de persoon zelf.

De horoscoop geeft heldere aanduidingen over de inhoud van het verstarde kind. Ik heb een aanzet daartoe geschetst in de 7e druk van Van Ram tot Vissen. Verkrijgbaar onder deze link. maar wie op eigen houtje verder wil doordringen in de materie geef ik hierbij de belangrijkste sleutel. Het twaalfde huis Wie de vroege conclusies wil achterhalen moet beginnen met deze horoscoop factor te bestuderen. Daarbij moet wel worden uitgegaan van het oorspronkelijke 12e huis. Dus niet dat wat de berekeningen van Placidus etc. aangeeft.

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.

AstrologieCompleet

Astrologie compleet

Wie boeken over astrologie leest of het internet raadpleegt, krijgt gemakkelijk een verkeerd beeld van wat astrologie nu eigenlijk inhoudt. Centraal bij alle menselijke activiteit staat de vraag naar bewustzijn en de mate van bewustzijn is wat mensen onderscheidt van elkaar.

Dat heeft zeer vergaande consequenties. De eerste astroloog die daarop wees was Alice Bailey in haar boekEsoteric Astrology. Met recht stelde ze dat de astrologie zich niet of slechts schijnbaar heeft ontwikkeld vanaf de eerste eeuw na Christus en dat alle astrologische geschriften in feite alleen herhalingen zijn van wat Ptolomaeus heeft neergelegd in zijn Tetrabiblios.

Dat zal pas veranderen – zo Mw Bailey – als astrologen in staat zijn het bewustzijn te kwalificeren. Bewustzijn zo stelt ze terecht, kan niet worden gevonden in de horoscoop. De astroloog zal dus zijn intuitie moeten ontwikkelen.

Dit schreef ze in 1951, met de optimistische zekerheid erbij dat voor het eind van de 20e eeuw dat allemaal geregeld zou zijn. Tegen die tijd zou er ook een esoterische astrologie = nieuwe astrologie zijn ontstaan, waarvan zij zelf in haar boek de theorie schrijft.

De nieuwe astrologie is tegelijk de complete astrologie; deze bestaat uit een hierarchie van 3, die op elkaar voortbouwen.

Zie voor de uitgebreide verdere behandeling van dit belangrijke thema mijn verhandeling over De complete astrologie.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Correctie

Correctie geboortetijd vervolg

In het vorige artikkel liet ik zien hoe de geboortetijd nader wordt bepaald met astrologische middelen. De astrologische literatuur stelt dat alleen een tot op de seconde exacte geboortetijd tot correcte uitspraken leidt.

De berekeningen brachten voor 8 belangrijke gebeurtenissen een reeks tijden op die allemaal in de buurt van 16:14 u liggen. Maar nadere beschouwing leert dat niet een van die tijden gelijk is aan de andere. Dus blijkt het niet mogelijk om de exacte tijd te bepalen, hoe ingenieus en indrukwekkend de bemoeienissen ook zijn.

Maar dat is nog niet alles: In dat artikel nam ik de datum van 2 juli 1776. Dit is echter maar 1 van de data die geldt als de geboortedag van Amerika. Een andere luidt: 4 juli 1776. En daar begint het verhaal opnieuw. Tientallen tijden worden genoemd. Allemaal geconstrueerd met astrologische middelen. Ze wijken soms uren van elkaar af. En iedereen beweert de enig juiste tijd te hebben, want gevonden via de astrologische technieken.

Is dit een uitzondering? Lees het na op AstroBoot geboortetijd.

Conclusie

Het is onmogelijk om de exacte geboortetijd vast te stellen. De eis in de astrologische literatuur dat een exacte geboortetijd voorwaarde is voor correcte uitspraken over iemand en over gebeurtenissen, berust op niets.

Met die eis wordt gesuggereerd dat astrologie een wetenschap is met een exacte, mathematische basis. Deze suggestie is onjuist en berust in feite op misleiding. Astrologie is geen exacte wetenschap, maar een wetenschap die vergelijkbaar is met alle wetenschappen waarin interpretatie van meerduidige, rijke teksten centraal staat.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Correctie geboortetijd

Correctie Geboortetijd

Dit is het tweede artikel dat gaat over de geboortetijd in de astrologie. In de eerste aflevering liet ik zien dat het onmogelijk is om een exacte geboortetijd te verkrijgen uit de normale bronnen. Dat dus niet een opgegeven geboortetijd exact is. Astrologen beweren nu dat het mogelijk is om met astrologische middelen die tijd alsnog te bepalen. Hoe dat gaat, laat ik aan een voorbeeld zien.

De horoscoop van Amerika.

Er is geen bron waarin duidelijk werd wanneer Amerika is ontstaan. Er zijn twee mogelijkheden:

1: De ondertekening van het verdrag van onafhankelijkheid of de stemming waarbij de onafhankelijkheid een feit was.

Twee problemen: van beide gebeurtenissen is geen exacte bron en de astroloog moet een van de twee kiezen.

Ik neem voor dit artikel de stemming en neem de afgeronde tijd die wel genoemd wordt: 2 juli 1776 om 16 uur te Philladelphia. [ 39° 57’ Noorder lengte en 75° 11’ Wester Breedte. Tijdsoort is + 5 uur, dus GMT = 21.00 uur.]

De volgende stap is: neem een reeks belangrijke gebeurtenissen en gebruik die om de ruwe geboortetijd te corrigeren tot de exacte.

Aan gebeurtenissen neem ik de volgende:

1. De Amerikaanse Burgeroorlog van 12 april 1861 tot mei 1865. Resultaat : 618.000 doden en 500.000 gewonden. Einde van de oorlog was in mei 1865.
2. De Aanval op Pearl Harbor 7 dec. 1941. Resultaat: 2402 doden en 1282 gewonden.
3. De Atoombommen op Hiroshima en Nagasaki op 6 aug. en 9 augustus 1945.
Resultaat Dit leidde tot 78.000 doden en 140.000 indirecte slachtoffers.
4. De Vietnamoorlog 1 nov. 1955.
5. De Moord Kennedy 22 nov. 1963.
6. De Moord Martin Luther King op 4 april 1968.
7. De Aanval Trade Center op 11 sept. 2011 .Resultaat Ruim 2400 doden.
8. De Financiele Crisis Zomer 2007.

Nieuwe problemen

Nu duiken weer nieuwe problemen op. Op de eerste plaats worden de tijden die wel bekend zijn van deze gebeurtenissen doorgaans niet meegenomen bij de correctie. Dat lijkt me heel merkwaardig. Nog problematischer wordt het bij de vraag: volgens welk systeem vindt de correctie plaats?

Er zijn namelijk tientallen voorstellen gedaan in de literatuur. Allemaal met de claim van de enig juiste manier van doen.

Ik kies een Nederlands systeem. Dat van Gieles.

Een voorbeeld van hoe dat gaat.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Iedere dag die verstrijkt is gelijk aan een jaar in de toekomst min 1. Voor de burgeroorlog komt dat op het volgende neer:

Ik bereken de voorspellingen [ “progressies” in de vaktaal ] voor 1861 min 1776 = 85 jaar, min één,is gelijk aan 84 jaar = 84 dagen ná 2 juli 1776. Dat wordt dan gelden voor 2 juli 1861. Ik neem de GMT van de geboortedag als basis voor de astrologische standen.

Nu is juli 1861 is 81 dagen later dan het begin van de Burgeroorlog dus moet ik de GMT van 21.00 uur naar beneden bijstellen met 81/366 x 24 uur = 5.18.41 uur en zo kom ik tot de GMT tijd van 15.41.19.

Van hieruit ga ik goochelen met astrologische standen en kom dan tot de slotsom dat de correcte tijd voor het uitbreken van de burgeroorlog bij deze techniek luidt: 16.13.04.

Zo ga ik door en aan het eind van alle berekeningen heb ik de volgende lijst met tijden:

Nr Gebeurtenis Tijd
1 Uitbreken Burgeroorlog 16.13.04
2 Aanval op Pearl Harbour 16.19.23
3 Werpen 1e atoombom Hiroshima 16.14.42
4 Begin Vietnam oorlog 16.13.37
5 Aanslag op John Kennedy 16.09.51
6 Aanslag op Martin Luther King 16.15.52
7 Aanslag op het trade center: toren 1: 16.13.30 Toren 2: 16.14.11
8 Begin financiële crisis Amerika 16.11.51

Geniet nog even na van dit prachtige rijtje. Dan kom ik in het volgende artikel hier op terug met wat kanttekeningen.

Geboortetijd

Geboortetijd

In de astrologische literatuur wordt steeds de nadruk gelegd op het belang van de correcte geboortetijd. Daarbij wordt gesteld dat deze tijd tot op de seconde exact moet zijn. En ook wordt gesteld dat bij een tot op de seconde exacte geboortetijd een garantie bestaat op complete uniciteit van de afbeelding die de geboortehoroscoop geeft en daardoor de garantie dat het om een enkele en unieke persoon gaat. Van deze persoon is slechts een enkele afbeelding aanwezig in het heelal. Deze afbeelding is de geboortehoroscoop van dat exacte moment van geboorte.

Dat zijn heel wat stellingen. De vraag is of ze ook kloppen. We moeten dus volgende vragen zien te beantwoorden:

1: Is het mogelijk om een exacte geboortetijd te verkrijgen?
2: Is het juist dat er bij de gevonden exacte geboortehoroscoop maar een enkel individu hoort?

Op Hoe vind je de exacte geboorteboortetijd wordt verslag gedaan van onderzoek dat werd gedaan door de gerenommeerde astrolooog John Addey naar deze vraag. Maar ook Michel Gauquelin deed uitgebreid onderzoek hoe het zit met geboortetijden.

Lees ze na en u zult eveneens tot de conclusie komen dat het onmogelijk is om de tot op de seconde exacte geboortetijd van wie dan ook af te leiden uit de bestaande bronnen.

In de astrologie is een techniek bedacht waarmee men alsnog dit belangrijke gegeven zou kunnen vinden. Ik ga daar in een volgende bijdrage nader op in.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

De tweede vraag luidt: Past bij een willekeurig moment maar een enkel persoon? Het antwoord daarop is nee. Het zou namelijk betekenen dat er op een bepaald moment maar een enkel persoon geboren zou worden met die tijd en de geocentrische coordinaten. Iedereen die eventjes nadenkt weet direct dat dit onjuist is. Integendeel een eenvoudig rekensommetje brengt snel aan het licht dat er steeds minstens een paar honderd, maar regelmatig ook duizenden mensen zijn die exact dezelfde horoscoop bezitten.

Conclusie

1: Het is niet mogelijk om de exacte geboortetijd te verkrijgen die bij een persoon hoort.
2: Bij ieder uniek moment horen honderden tot duizenden exact gelijke horoscopen.

Wat dit voor de beoefening van de astrologie zelf betekent zal ik in een latere bijdrage beantwoorden. Het is echter niet zo – dat kan ik alvast opmerken – dat astrologie zelf daarmee kan worden weggezet van onzin of bedrog.

Astrologieenvrije wil

Astrologie en vrije wil

Lees eerst het volgende artikel over astrologie en vrije wil. Dat geeft een mooie inleiding in deze centrale vraagsteling in verband met astrologie. Het beschrijft hoe in de astrologische literatuur dit onderwerp behandeld wordt.

Via de horoscoop geeft de astrologie een projectiebeeld aan van dat waarmee het door de esotericus wordt verbonden. Doordat de mens zichzelf niet rechtstreeks kan waarnemen, heeft hij een serie instrumenten gemaakt om dat mogelijk te maken. De horoscoop is er een van.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Het punt van de vrije wil

Wat wel boeiend is in de hele discussie over de vrije wil, is dat de horoscoop een zogenoemd punt van de vrije wil kent. Daaruit leest de esotericus af, op welk gebied de scherpste uitdaging in dit opzicht ligt voor de persoon in kwestie. Dit punt is niet bekend onder astrologen.

vrije wil en astrologie,

Voor onze waarneming is aan alles een tweedeling waarneembaar. Alles heeft een inhoud en een structuur: een binnen en een buitenkant. Zo heb ik twee benen en geen drie. Lopen zal ik moeten met twee benen en hoe ik het ook zou willen in welke vrijheid dan ook, ik kan niet vandaag beslissen om drie benen te hebben.

toegepast op de horoscoop

Iedereen is geboren op een bepaald moment en op een bepaalde plaats. Met dat moment en die plaats zijn astrologische standen verbonden.

Zo is Rita Verdonk geboren op 18-10-1955 in Utrecht, en volgens Nico van den Bos geschiedde dat heugelijke feit om 8.45u. Deze tijd werd gevonden doordat Rita zelf in een TV interview heeft verteld dat de ascendant van haar horoscoop schorpioen is.

Rita Verdonk kan nu niet uit welke vrije gril dan ook bepalen dat de zon in haar horoscoop in Maagd gaat staan, eens libra geboren blijft libra geboren; evenmin kan ze vrij kiezen om de maan in haar horoscoop nu maar eens in kreeft te plaatsen, want hij staat in schorpioen. Dit geldt niet alleen voor Rita Verdonk, het geldt voor iedereen, ja zelfs voor astrologen.

Conclusie: de horoscoop geeft hooguit aan binnen welke structuur iemand MOET opereren. Anders gezegd: astrologie beschrijft juist dat stuk waarin de mens niet vrij is. Hierin wijkt de astrologie niet af van welke rationele poging van de mens { wetenschap dus ] ook, om vat te krijgen op de werkelijkheid.

Nog anders gezegd: de vrije wil valt buiten de astrologie

Vrije wil en motieven

De mens wordt grotendeels bepaald door conditioneringen, het grootste deel van het leven loopt na een leerperiode vrijwel automatisch af. Terug naar Rita Verdonk.

Je zou zeggen: Die Rita heeft toch maar in volle wilsvrijheid besloten om een eigen trotse partij op te richten. Is dat waar? Was ze vrij en volledig ongeconditioneerd? Om een antwoord op die vraag te vinden moeten we achterhalen wat haar motieven waren.

Wat heeft Rita bewogen? Is het een groot politiek talent dat in haar verscholen zit en op grond
waarvan ze in volle bewustheid en met een heldere geest tot haar besluit is gekomen of is het een
dwangmatigheid waar zij en haar companen onbewust van zijn? Geeft haar horoscoop wellicht antwoord op deze vraag?

Rita Verdonk: politiek talent?
In de meer gevorderde astrologie en horoscoop interpretatie zijn de kenmerken bekend van politiek talent. Rita scoort hierop niet alleen beneden het gemiddelde, nee, haar score luidt 0, zero, niks.

Ofwel: de westerse astrologie zegt dat de motivatie van Verdonk niet iets met politiek te maken heeft. Daarbij past heel goed dat ze zo afgeeft op het politieke bedrijf. Ze heeft daar namelijk geen kijk op of aanleg voor.

De horoscoop uitwerking van Rita Verdonk volgens de gewone westerse astrologie vind je hier. Daar kun je nalezen wat die vorm zegt over haar motieven.

AstrologischeInformatie

Astrologische informatie

Er zijn veel misverstanden over wat moet worden verstaan onder astrologische informatie.

De een vindt dat alle informatie over hemellichamen en ons zonnestelsel eronder moet worden verstaan.
De ander dat iedere vorm van waarzeggerij aan de hand van horoscoop- en efemeridestanden. Weer een ander verstaat er een concurrent van elke vorm van religie onder. En weer een ander dat het gaat om alle uitspraken die astrologen doen.

Daardoor is er ook een heilloze verwarring in de heftige discussies die al sinds mensenheugenis over dit onderwerp gevoerd worden. Die gaan doorgaans over de vraag of iemand gelooft in astrologie en dan wordt weer gedacht aan kranten- en internetrubrieken en de vele horoscoopsites waar je tegen betaling een willekeurig verhaaltje kunt horen.

Wat ontbreekt is een heldere definitie. Toch kan ook deze best gevonden worden.

Zie bij voorbeeld de volgende pagina´s:

Astrologische informatie

Meerduidigheid

Normatieve

Proefondervindelijke Astrologie

AstrologieenPsychologie

Astrologie en psychologie

Je horoscoop beschrijft je karakter en je lot. Astrologie en psychologie horen bij elkaar. Horoscopen beschrijven je psychologie, astrologie is gelijk aan een vorm van psychologie. Zie ook Astrologie en Psychologie/

Wel vangen astrologen elkaar in een onbegrijpelijke discussie steeds vliegen af over de zogenaamde “klassieke” astrologie waar je je lot en karakter kunt vernemen, maar die helemaal niets te maken zou hebben met de verfoeilijke psychologische astrologie. Astrologie en psychologie discussie lees verder

Het koddige aan de hele discussie is dat het hier gaat om de zogenoemde exoterische astrologie. Dat is de gangbare astrologie sinds de eerste eeuw van onze jaartelling die tegenwoordig wordt samengevat in een 50-tal formules die blind worden toegepast. Er is hoegenaamd geen verschil tussen de “klasieke” astrologie en de “moderne” astrologie. Wel hebben astrologen geen weet van de andere astrologie die naast de exoterische astrologie bestaat en die inderdaad heel anders is, zij het dat je er pas aan kunt beginnen als je de
exoterische astrologie volledig beheerst.

Hier ligt tevens de oplossing voor de ongefundeerde en hysterische aanvallen van de stichting skepsis op de” astrologie; Men onderzoekt helemaal niet “de””astrologie, maar een serie uit zijn verband gerukte losse uitspraken van astrologen. Zie ook Astrotest Skepsis niet wetenschappelijk

AstrologiealsModel

Astrologie als model

Een van de toepassingen van de astrologie ligt op het gebied van de modellen die de mens ontwikkelde om de seizoenen van de ziel te achterhalen. Zo werd de astrologie als het ware gebruikt als lens, waardoor de werkelijkheid van de menselijke geest scherper kon worden waargenomen. De astrologie bevat niet de werkelijkheid , maar onze spiegeling van de werkelijkheid. Gemakkelijker gezegd: de horoscoop laat zien, hoe iemand het eigen leven, zichzelf, de partner, de eigen ziel ziet. Wat iemand ziet nu bepaalt iemands houding en iemands houding ten slotte bepaalt zijn of haar levenservaring. Anders gezegd: iemands houding tegenover het leven bepaalt voor een groot gedeelte hoe iemand met zijn/haar lot omgaat, welke kansen men ziet, welke worden opgepakt, welke men laat liggen. De astrologie geeft een handvat, een model, van hoe iemand een eigen wereld opbouwt. Dit boek beschrijft die in concrete, nuchtere, maar daarom nog niet minder diepgaande termen.

Hieruit volgt dat de horoscoop en de astrologie geen vast liggende, zgn. harde informatie bevatten. De mens is vrij om met de seizoenen mee te gaan of niet, de mens is vrij om de informatie in de eigen horoscoop te gebruiken of niet.

Astrologie werkt met symbolen en symbolen zijn woorden of signalen en tekens die een volledige emotionele en spirituele eenheid samenvatten. Ze zijn niet gelijk aan die eenheden, maar ze geven iemand de mogelijkheid om op weg te gaan, een soort houvast waar wij mensen behoefte aan hebben. We kunnen de echte werkelijkheid namelijk niet direct “pakken”, je kunt ervaringen alleen ervaren, en een symbool kan iemand helpen, de ervaringen te ordenen. Voor dat laatste kun je o.a. astrologie gebruiken.

Omdat astrologie een communicatiemiddel is, zijn er heel wat soorten astrologie. Het hangt er maar van af wat iemand wil communiceren: de levensloop van een beursfonds, van een firma, van een mens, van een land; ze vereisen allemaal een andere invulling van de betekenis van de astrologische symbolen.

Wie van mening is dat alles door gebeurtenissen van buiten wordt bepaald, zal een andere vertaling geven van de astrologische symbolen dan wie van mening is dat dat niet zo is. Dat wil zeggen: DE LEVENSBESCHOUWING VAN HEM OF HAAR DIE DE ASTROLOGIE ALS COMMUNICATIEMIDDEL GEBRUIKT BEPAALT, WAT DE UITSLAG VAN DE HOROSCOOPLEZING IS.

zie ook Model

AstrologieenGeloof

Astrologie en geloof

In discussies over astrologie valt doorgaans vrij snel de term geloof. Geloof je in astrologie? Of: “Astrologie is voor mij een echte levensbeschouwing.” Uit mijn beschrijving van wat de bouwstenen van de astrologie op Van Ram tot Vissen zijn, zal duidelijk zijn dat astrologie niets met geloven of levensbeschouwing te maken heeft. Een serie hemellichamen in een rondje dat kun je toch moeilijk geloof of wereldbeschouwing noemen.

Astrologie en wetenschap

Neemt men de bouwstenen van de astrologie opnieuw in ogenschouw dan wordt astrologie vergelijkbaar met b.v. Rekenkunde: een serie getallen waarop bewerkingen kunnen worden uitgevoerd, de bewerkingen zijn voorgeschreven.

Is rekenkunde een wetenschap? Of is wiskunde een wetenschap die rekenkunde als techniek heeft ontwikkeld? Ik houd het liever op het laatste en kan nu astrologie definiëren als een TECHNIEK.

Een andere vergelijking die voor de hand ligt is die met taal of met een muzikale partituur. Nu kan ik astrologie definiëren als een communicatiemiddel een taal. En zeker is er een wetenschap die taalwetenschap genoemd kan worden, of muziekwetenschap, of communicatiewetenschap; het communicatiemiddel echter is niet de wetenschap, en de taal is niet de wetenschap.

Astrologie zoals die nu bestaat, geeft les in hoe je het communicatiemiddel ‘horoscoop’ moet gebruiken, lezen, waar je het op kunt toepassen. De regels van interpretatie zijn eenvoudig, ze bestaan uit een stuk of 45 formules. Deze formules kan iedereen zich binnen een paar dagen eigen maken. De interpretaties die dan worden gemaakt zijn afhankelijk van het inzicht en scholingsniveau van de persoon die de interpretaties maakt. Met scholingsniveau bedoel ik dan niet “astrologisch scholingsniveau”, maar scholing op het gebied waar de astrologische interpretatie wordt toegepast.

Wie serieuze psychologische interpretaties wil maken met astrologie zal dus geschoold moeten zijn in de psychologie, maar beter nog in de psychotherapie.

uit: Van Ram tot Vissen, 6e druk