Staat alles in een horoscoop?

Wie de kermisastrologie volgt zoals die wordt rondgebazuind op commerciele pagina’s, in TV programma’s en op gewone discussiefora over astrologie, moet welhaast denken dat alles in een horoscoop te lezen is.

Wie je bent, wat je wordt, wanneer je een baantje krijgt toebedeeld of een geliefde. Het zou allemaal zomaar in je horoscoop staan. Dus wachten maar op het beloofde land en in de tussentijd leuke dingen doen.

Ook veel beroepsastrologen beweren dat iemand alleen maar kan bereiken wat er in een horoscoop staat aangegeven. En wat er dan staat aangegeven weet de astroloog je dan te vertellen.

Nu zijn velen er zeer op gespitst om de verantwoordelijkheid voor hun leven ergens buiten zichzelf neer te leggen of te zoeken. Maar is het ook de waarheid over astrologie?

Lees eens het uitgebreide artikel over Astrologie als alibi als je wilt weten of het wel zo is dat alles in je horoscoop staat.

Gelijke horoscopen

Gelijke levensloop?

Ik krijg regelmatig de volgende vraag:

Is het zo dat 2 personen die op een zelfde tijd en eenzelfde plaats (b.v in een ziekenhuis) geboren zijn, op grond van hun horoscoop eenzelfde persoonlijkheid, karakter en levensloop krigen? Welke verschillen kan de astrologie nog vinden tussen die personen? Is daar literatuur over?

Mijn antwoord luidt

Volgens de standaard-opvattingen over astrologie zou dat inderdaad zo moeten zijn. Toch is het niet zo dat mensen met een identieke horoscoop identieke levens tegemoet kunnen zien. Er zijn veel studies gedaan naar deze vraag. En de resultaten die werden gemeld zijn allemaal dubieus.

Hoe komt het dat gelijke horoscopen niet leiden tot gelijke levens? Dat komt doordat niet de horoscoop iemands leven bepaalt, maar iemands bewustzijn. Hoe onbewuster iemand is, hoe meer de horoscoop “klopt”. Hoe bewuster iemand is, hoe minder de horoscoop gebeurtenissen kan voorspellen.

Hoe bewuster iemand is, hoe meer de horoscoop een staalkaart van mogelijkheden aangeeft. Hoe meer keuzen iemand heeft met andere woorden. Zo is het ook in het gewone leven: iemand met een agressie-probleem die zich daarvan niet bewust is of wil zijn, zal zich bij voorbeeld verschuilen achter de fanclub en een keer als hooligan uit de band springen. Iemand die zich wel van dat probleem bewust is, zal een constructieve uitlaat zoeken vanuit het besef dat geweld terugkomt bij jezelf.

Dus: een horoscoop voorspelt niet de levensloop. Dat is niet in tegenspraak met wat echte astrologie inhoudt. Het is wel in tegenspraak met de standaard-opvattingen.

Zielshoroscoop

De zielshoroscoop

Over het begrip ziel zegt het groot Nederlands woordenboek het volgende:

ziel (meervoud: zielen)
1
(de; v(m)) het niet-stoffelijk gedeelte vanwaaruit de mens leeft; (religie) onsterfelijk deel van de mens: ter ziele gaan (a) sterven; (b) ophouden te bestaan; God hebbe zijn ziel gezegd van een overledene; zich met hart en ziel aan iets wijden met zijn hele wezen
2
(de; m,v) persoon, mens: hoe meer zielen hoe meer vreugd hoe meer gasten hoe prettiger; zieltjes winnen bekeerlingen maken

Het is dus van belang om eerst te definieren wat we onder ziel verstaan voor er iets over een horoscoop gezegd kan worden. Gelukkig is daar wel het nodige over geschreven. Zie:

Wat is de ziel?
Ziel en bewustzijn
Ziel en persoonlijkheid
Esoterische astrologie

Dat wil zeggen een zielshoroscoop is typisch onderdeel van de occulte vorm van astrologie en zou het volgende moeten behandelen:

De levensweg die iemand gaat
Waar iemand zich tegen het leven verzet
Hoe dat verzet gematigd kan worden
Hoe iemand in harmonie komt met het leven anders gezegd: met het lot
Hoe iemand dus gelukkig wordt

Kortom allemaal praktische vragen uit het echte leven; vragen waarvan het antwoord leidt tot een zinvol leven, tot een leven dat er toe doet.

Een excellente uitwerking hiervan vind je op Zielshoroscoop

Karakterhoroscoop

De Karakterhoroscoop

In 1981 verscheen een boek met de ondertitel: Interpreteer uw horoscoop, begrijp uw karakter. Dit boek vertaalde de horoscoopstanden naar termen die overeenkomen met begrippen en inzichten uit de psychologie tot die tijd. Daarmee maakte het boek volgens een recensie een hele boekenkast overbodig.

Dat boek was ook hard nodig, want de gangbare astrologie kwam steeds meer onder vuur te liggen, zelfs van bekende astrologen als Geoffrey Dean.

Er is zeker ook een serieus probleem als het gaat om psychologische astrologie. Hoe dat zit kunt u nalezen op bij voorbeeld Karakterhoroscopie

Aspect patronen

Aspect patronen in de horoscoop

Belangrijk onderdeel van de horoscoopduiding wordt gevormd door de zogenoemde aspecten. Dat zijn numerieke verhoudingen in de afstand tussen 2 of meer hemellichamen.

Deze verhoudingen geven informatie over de manier waarop iemand geneigd is de aanwezige energie te gebruiken.

Om een voorbeeld te geven: de afstand van 180.[ genoemd oppositie ] Deze verdeelt de cirkel – die immers 360 graden bevat – in tweeen. Er zijn er dus 2: ieder wordt waargenomen en geacht het tegenoverliggende, het tegendeel, van de ander te zijn.

De energie die hierdoor wordt aangeduid luidt: conflict.

Omgaan met conflicten: de 3 V’s

Er zijn 3 mogelijkheden van omgaan met conflicten:

  1. Bestrijden: Ruzie. Streven naar vernietiging.
  2. Aantrekken en spirituele groei: Tot overeenstemming komen en daardoor tot harmonie van beide krachten. Streven naar verrijking.
  3. Coexstentie: ieder gaat zijn gang: geen ruzie, geen aantrekking, maar onderhandelen. Streven naar vermijding.

Aspectpatronen

In de energetische astrologie worden de planeten opgevat als psychische centra en doordat de horoscoop bestaat uit een reeks psychische centra ontstaan al snel verbanden tussen meer dan van die centra. Zo worden patronen gevormd die van eminent belang zijn voor het diepere begrip van de horoscoop. Een aanzet daartoe beschreef ik o.a. op Aspect patronen in de horoscoop.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Het verstarde kind in de horoscoop

Het verstarde kind en de horoscoop

Op Levenstaak: verstarde kind besprak ik hoe het verstarde kind de basis is van bewustwording. Wat in de dagelijkse praktijk betekent tot inzicht komen dat het leven wordt bepaald door de signalen van de ziel.

Voordeel van dit concept het verstarde kind is dat het van toepassing is op iedereen. Niemand komt langs de leerweg die loopt van een reeks conclusies op ervaringen, die dan later moeten worden bijgesteld.

Probleem bij het verstarde kind is dat de conclusies worden getrokken voor het vierde jaar en dat is een fase waarin de meeste mensen niet bewust zijn van wat ze denken en concluderen. Niet bewust zijn van hun reactie op de levenservaringen van dat moment.

De horoscoop

Wie verder wil komen in het leven is er zeer bij gebaat om desalniettemin te achterhalen wat dan wel de conclusies zijn die de basis vormen van de verdere levensloop. Er zijn een paar hulpmiddelen. In de psychotherapie bij voorbeeld de ratio-emotieve therapie of de zeer moeizame psycho-analyse. Maar het meest doeltreffende middel is de horoscoop.

De horoscoop geeft immers uitsluitend aan hoe iemand reageert op de levenservaringen. Inderdaad de horoscoop geeft niet aan wat de omstandigheden zijn en wat iemand meemaakt. Maar wel hoe iemand reageert. En dat is nu juist het kernpunt van het leven. Niet wat iemand meemaakt is het centrale punt, maar hoe iemand dat meemaakt, hoe iemand reageert. Want via de eigen reacties creeert iemand het eigen leven.

Naast de horoscoop is er geen instrument dat objectief aangeeft hoe iemand reageert en dus het eigen leven creeert. Alle andere technieken zijn afhankelijk van het subjectieve commentaar van de persoon zelf.

De horoscoop geeft heldere aanduidingen over de inhoud van het verstarde kind. Ik heb een aanzet daartoe geschetst in de 7e druk van Van Ram tot Vissen. Verkrijgbaar onder deze link. maar wie op eigen houtje verder wil doordringen in de materie geef ik hierbij de belangrijkste sleutel. Het twaalfde huis Wie de vroege conclusies wil achterhalen moet beginnen met deze horoscoop factor te bestuderen. Daarbij moet wel worden uitgegaan van het oorspronkelijke 12e huis. Dus niet dat wat de berekeningen van Placidus etc. aangeeft.

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.