Staat alles in een horoscoop?

Wie de kermisastrologie volgt zoals die wordt rondgebazuind op commerciele pagina’s, in TV programma’s en op gewone discussiefora over astrologie, moet welhaast denken dat alles in een horoscoop te lezen is.

Wie je bent, wat je wordt, wanneer je een baantje krijgt toebedeeld of een geliefde. Het zou allemaal zomaar in je horoscoop staan. Dus wachten maar op het beloofde land en in de tussentijd leuke dingen doen.

Ook veel beroepsastrologen beweren dat iemand alleen maar kan bereiken wat er in een horoscoop staat aangegeven. En wat er dan staat aangegeven weet de astroloog je dan te vertellen.

Nu zijn velen er zeer op gespitst om de verantwoordelijkheid voor hun leven ergens buiten zichzelf neer te leggen of te zoeken. Maar is het ook de waarheid over astrologie?

Lees eens het uitgebreide artikel over Astrologie als alibi als je wilt weten of het wel zo is dat alles in je horoscoop staat.

Relatieastrologie

Relatieastrologie

Astrologie heeft heel wat te bieden als het gaat om het relationele aspect van het leven. Er zijn verschillende technieken ontwikkeld om het liefdesleven van iemand astrologisch in kaart te brengen. Steeds vanuit een belangrijke andere invalshoek kunnen diepgaande en doeltreffende analyses worden gemaakt. Vooral wanneer deze analyses worden gekoppeld aan psychologische en psychotherapeutische inzichten zoals hier gebeurt. Het gaat daarbij om 3 invalshoeken:

Wie ben ik in relationeel opzicht?
Hoe verloopt de interactie tussen mij en mijn partner?
Wat is het geheim van deze relatie?

Iedere invalshoek resulteert in een eigen horoscoop.

In 1983 publiceerde ik een boek over dit onderwerp onder de titel Astrologie en Liefde. Mijn studies op dit gebied hebben sindsdien niet stil gelegen en onlangs heb ik de site AstroBoot uitgebreid met de afdeling Relatie astrologie.

Wie interesse heeft is hierbij uitgenodigd daar eens een kijkje te nemen.

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.

Astrologie en psychologie

Psychologische astrologie
Mensen doen een beroep op astrologie met de vraag:Wie ben ik?. Daarop worden uit astrologische hoek verschillende antwoorden gegeven, maar het is duidelijk dat die antwoorden altijd een vorm van psychologie inhouden. Iedere vorm bevat dan ook een primitieve vorm van persoonlijkheidsleer.

Er is ook een poging gedaan om de psychologie van Jung te vertalen naar astrologische termen. In de jaren 90 van de vorige was dat grote mode en werd het gepropageerd als de enig juiste vorm van moderne astrologie. Tegenwoordig neemt de meerderheid hier weer afstand van.

Nu klopt het natuurlijk ook dat een persoonlijkheidsleer die zich op slechts een theorie beroept wetenschappelijk gezien weinig om het lijf heeft. zoals ik al opmerkte in mijn boek Van Ram tot Vissen uit 1981.

Zie voor een verdere discussie over astrologie en psychologie deze webstek

Is astrologie onzin

Het staat heel chique als je met veel poeha kunt beweren dat astrologie onzin is. Doorgaans wordt een dergelijke mening onderbouwd met een reeks kreten die slaan op de kermisvariant van astrologie. De variant die breed wordt uitgedragen in de media.

Een serieus verhaal over dit onderwerp is o.a. te lezen op Is astrologie onzin.

De samanvatting van dat artikel luidt:

Er moet verschil gemaakt worden tussen astrologen en astrologie. Het feit dat astrologen onzin uitkramen, wil nog niet zeggen dat astrologie onzin is. Er zijn grof gezegd 3 toepassingsgebieden van astrologie:

  1. De gebeurlijke werkelijkheid: uitspraken hierover kunnen eenvoudig
    op juistheid getest worden.
  2. Psychologie en psycho-sociale problemen: uitspraken op dit gebied moeten worden getest met de instrumenten die de psychologie aanreikt.
  3. Zingeving. Uitspraken op dit gebied moeten worden getest in termen van persoonlijke groei.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Opleiding Astrologie

Gratis opleiding Astrologie

De laatste maanden heb ik intensief gewerkt aan de uitwerking van een ideaal dat ik al jaren koester. Namelijk een gratis opleiding in de westerse astrologie. En het is me nu gelukt die ook een hanteerbare vorm te geven. Ik ben er heel gelukkig mee.

Wie de opleiding helemaal afrondt kan zich vestigen als beroepsastroloog, maar de opleiding is minstens even geschikt voor wie wil werken aan de eigen spirituele en emotionele groei.

Inhoud van de opleiding

De opleiding berust op 2 peilers:

  1. Het theorie en kennis deel.
  2. Het onderdeel horoscoop interpretatie in de praktijk.

Nadere inlchtingen

Een complete beschrijving van de opleiding vindt u op Opleiding

Griekse Astrologie

Griekse astrologie: Religie
In mijn online-boek Geschiedenis astrologie: Griekse astrologie vind je het eerste deel van deze verhandeling over de Griekse astrologie tot aan Thales van Milete.

Hoe superieur is dan Thales van Milete tegenover de moderne versie: Het genie van Thales lag in zijn materialisme: in het feit dus dat hij vond dat kennis alleen kon toenemen bij waarneming van de werkelijkheid: kennis die dat woord verdient berust op de waarneming van feiten en niet op een verklaring via de mythologie: dat was wat Thales van Milete ons leert en dat is de revolutie die hij teweeg heeft gebracht.

Met Thales begint de speurtocht naar natuurlijke oorzaken van de bewegingen aan het firmament.

Anaximander

Een curieuze verschijning in dit geheel is Anaximander, die van mening was dat het universum een enorm wiel met gaatjes was; dat wiel dreef in een bad van vuur en de gaatjes dat waren de planeten, die bedoeld waren om het vuur door te geven.

Anaximander ging ook uit van een absolute en oneindige bron waaruit alles voortkomt en waarnaar alles weer terugkeert. Dat wil zeggen: Anaximander is de eerste bij wie de werkelijkheid als
cyclisch proces wordt gedefinieerd. Hij maakte ook de eerste kaart van de aarde in de geschiedenis.

Materialisme tegenover spiritualiteit

Het Griekse denken dat ik tot nu toe beschreef is het wetenschappelijk denken van de zogenoemde Ionische school. Daartegenover stond de school van Elea in Zuid Italie een van de Griekse kolonieen. Deze school gaat ervan uit dat de waargenomen verandering in de materie niet echt is en op illusie berust.

Daaruit werd de conclusie getrokken dat observeren vande hemel niet kon leiden tot inzicht in de aard en het wezen van het heelal. Xenophanes was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze school, maar zijn belangrijkste verdienste is dat hij de antropomorfe goden uit de wereld van Homerus en de griekse mythologie naar het rijk der fabelen verwees. Nee, zei deze denker: er is maar een godheid in het heelal, niet de bende leugenaars en bedriegers en geilbekken van de Olympus, maar een verheven godheid die alles beheerst.

Het universum is een eenheid met een enkele schepper en leidende intelligentie op de achtergrond, dat vond Xenophanes.

Kortom: er is helemaal niets nieuws onder de zon. Zolang de mens denkt komt hij al met identieke verklaringen aan en het is een beetje verbazingwekkend dat godsdiensten claimen dat zij het alleenrecht direct uit de bron zelf hebben op een van die twee verklaringen.

Psychologische Astrologie
Betrouwbare Horoscoop Horoscopen voor 1.30

AstrologieCompleet

Astrologie compleet

Wie boeken over astrologie leest of het internet raadpleegt, krijgt gemakkelijk een verkeerd beeld van wat astrologie nu eigenlijk inhoudt. Centraal bij alle menselijke activiteit staat de vraag naar bewustzijn en de mate van bewustzijn is wat mensen onderscheidt van elkaar.

Dat heeft zeer vergaande consequenties. De eerste astroloog die daarop wees was Alice Bailey in haar boekEsoteric Astrology. Met recht stelde ze dat de astrologie zich niet of slechts schijnbaar heeft ontwikkeld vanaf de eerste eeuw na Christus en dat alle astrologische geschriften in feite alleen herhalingen zijn van wat Ptolomaeus heeft neergelegd in zijn Tetrabiblios.

Dat zal pas veranderen – zo Mw Bailey – als astrologen in staat zijn het bewustzijn te kwalificeren. Bewustzijn zo stelt ze terecht, kan niet worden gevonden in de horoscoop. De astroloog zal dus zijn intuitie moeten ontwikkelen.

Dit schreef ze in 1951, met de optimistische zekerheid erbij dat voor het eind van de 20e eeuw dat allemaal geregeld zou zijn. Tegen die tijd zou er ook een esoterische astrologie = nieuwe astrologie zijn ontstaan, waarvan zij zelf in haar boek de theorie schrijft.

De nieuwe astrologie is tegelijk de complete astrologie; deze bestaat uit een hierarchie van 3, die op elkaar voortbouwen.

Zie voor de uitgebreide verdere behandeling van dit belangrijke thema mijn verhandeling over De complete astrologie.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Correctie

Correctie geboortetijd vervolg

In het vorige artikkel liet ik zien hoe de geboortetijd nader wordt bepaald met astrologische middelen. De astrologische literatuur stelt dat alleen een tot op de seconde exacte geboortetijd tot correcte uitspraken leidt.

De berekeningen brachten voor 8 belangrijke gebeurtenissen een reeks tijden op die allemaal in de buurt van 16:14 u liggen. Maar nadere beschouwing leert dat niet een van die tijden gelijk is aan de andere. Dus blijkt het niet mogelijk om de exacte tijd te bepalen, hoe ingenieus en indrukwekkend de bemoeienissen ook zijn.

Maar dat is nog niet alles: In dat artikel nam ik de datum van 2 juli 1776. Dit is echter maar 1 van de data die geldt als de geboortedag van Amerika. Een andere luidt: 4 juli 1776. En daar begint het verhaal opnieuw. Tientallen tijden worden genoemd. Allemaal geconstrueerd met astrologische middelen. Ze wijken soms uren van elkaar af. En iedereen beweert de enig juiste tijd te hebben, want gevonden via de astrologische technieken.

Is dit een uitzondering? Lees het na op AstroBoot geboortetijd.

Conclusie

Het is onmogelijk om de exacte geboortetijd vast te stellen. De eis in de astrologische literatuur dat een exacte geboortetijd voorwaarde is voor correcte uitspraken over iemand en over gebeurtenissen, berust op niets.

Met die eis wordt gesuggereerd dat astrologie een wetenschap is met een exacte, mathematische basis. Deze suggestie is onjuist en berust in feite op misleiding. Astrologie is geen exacte wetenschap, maar een wetenschap die vergelijkbaar is met alle wetenschappen waarin interpretatie van meerduidige, rijke teksten centraal staat.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Correctie geboortetijd

Correctie Geboortetijd

Dit is het tweede artikel dat gaat over de geboortetijd in de astrologie. In de eerste aflevering liet ik zien dat het onmogelijk is om een exacte geboortetijd te verkrijgen uit de normale bronnen. Dat dus niet een opgegeven geboortetijd exact is. Astrologen beweren nu dat het mogelijk is om met astrologische middelen die tijd alsnog te bepalen. Hoe dat gaat, laat ik aan een voorbeeld zien.

De horoscoop van Amerika.

Er is geen bron waarin duidelijk werd wanneer Amerika is ontstaan. Er zijn twee mogelijkheden:

1: De ondertekening van het verdrag van onafhankelijkheid of de stemming waarbij de onafhankelijkheid een feit was.

Twee problemen: van beide gebeurtenissen is geen exacte bron en de astroloog moet een van de twee kiezen.

Ik neem voor dit artikel de stemming en neem de afgeronde tijd die wel genoemd wordt: 2 juli 1776 om 16 uur te Philladelphia. [ 39° 57’ Noorder lengte en 75° 11’ Wester Breedte. Tijdsoort is + 5 uur, dus GMT = 21.00 uur.]

De volgende stap is: neem een reeks belangrijke gebeurtenissen en gebruik die om de ruwe geboortetijd te corrigeren tot de exacte.

Aan gebeurtenissen neem ik de volgende:

1. De Amerikaanse Burgeroorlog van 12 april 1861 tot mei 1865. Resultaat : 618.000 doden en 500.000 gewonden. Einde van de oorlog was in mei 1865.
2. De Aanval op Pearl Harbor 7 dec. 1941. Resultaat: 2402 doden en 1282 gewonden.
3. De Atoombommen op Hiroshima en Nagasaki op 6 aug. en 9 augustus 1945.
Resultaat Dit leidde tot 78.000 doden en 140.000 indirecte slachtoffers.
4. De Vietnamoorlog 1 nov. 1955.
5. De Moord Kennedy 22 nov. 1963.
6. De Moord Martin Luther King op 4 april 1968.
7. De Aanval Trade Center op 11 sept. 2011 .Resultaat Ruim 2400 doden.
8. De Financiele Crisis Zomer 2007.

Nieuwe problemen

Nu duiken weer nieuwe problemen op. Op de eerste plaats worden de tijden die wel bekend zijn van deze gebeurtenissen doorgaans niet meegenomen bij de correctie. Dat lijkt me heel merkwaardig. Nog problematischer wordt het bij de vraag: volgens welk systeem vindt de correctie plaats?

Er zijn namelijk tientallen voorstellen gedaan in de literatuur. Allemaal met de claim van de enig juiste manier van doen.

Ik kies een Nederlands systeem. Dat van Gieles.

Een voorbeeld van hoe dat gaat.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Iedere dag die verstrijkt is gelijk aan een jaar in de toekomst min 1. Voor de burgeroorlog komt dat op het volgende neer:

Ik bereken de voorspellingen [ “progressies” in de vaktaal ] voor 1861 min 1776 = 85 jaar, min één,is gelijk aan 84 jaar = 84 dagen ná 2 juli 1776. Dat wordt dan gelden voor 2 juli 1861. Ik neem de GMT van de geboortedag als basis voor de astrologische standen.

Nu is juli 1861 is 81 dagen later dan het begin van de Burgeroorlog dus moet ik de GMT van 21.00 uur naar beneden bijstellen met 81/366 x 24 uur = 5.18.41 uur en zo kom ik tot de GMT tijd van 15.41.19.

Van hieruit ga ik goochelen met astrologische standen en kom dan tot de slotsom dat de correcte tijd voor het uitbreken van de burgeroorlog bij deze techniek luidt: 16.13.04.

Zo ga ik door en aan het eind van alle berekeningen heb ik de volgende lijst met tijden:

Nr Gebeurtenis Tijd
1 Uitbreken Burgeroorlog 16.13.04
2 Aanval op Pearl Harbour 16.19.23
3 Werpen 1e atoombom Hiroshima 16.14.42
4 Begin Vietnam oorlog 16.13.37
5 Aanslag op John Kennedy 16.09.51
6 Aanslag op Martin Luther King 16.15.52
7 Aanslag op het trade center: toren 1: 16.13.30 Toren 2: 16.14.11
8 Begin financiële crisis Amerika 16.11.51

Geniet nog even na van dit prachtige rijtje. Dan kom ik in het volgende artikel hier op terug met wat kanttekeningen.

Geboortetijd

Geboortetijd

In de astrologische literatuur wordt steeds de nadruk gelegd op het belang van de correcte geboortetijd. Daarbij wordt gesteld dat deze tijd tot op de seconde exact moet zijn. En ook wordt gesteld dat bij een tot op de seconde exacte geboortetijd een garantie bestaat op complete uniciteit van de afbeelding die de geboortehoroscoop geeft en daardoor de garantie dat het om een enkele en unieke persoon gaat. Van deze persoon is slechts een enkele afbeelding aanwezig in het heelal. Deze afbeelding is de geboortehoroscoop van dat exacte moment van geboorte.

Dat zijn heel wat stellingen. De vraag is of ze ook kloppen. We moeten dus volgende vragen zien te beantwoorden:

1: Is het mogelijk om een exacte geboortetijd te verkrijgen?
2: Is het juist dat er bij de gevonden exacte geboortehoroscoop maar een enkel individu hoort?

Op Hoe vind je de exacte geboorteboortetijd wordt verslag gedaan van onderzoek dat werd gedaan door de gerenommeerde astrolooog John Addey naar deze vraag. Maar ook Michel Gauquelin deed uitgebreid onderzoek hoe het zit met geboortetijden.

Lees ze na en u zult eveneens tot de conclusie komen dat het onmogelijk is om de tot op de seconde exacte geboortetijd van wie dan ook af te leiden uit de bestaande bronnen.

In de astrologie is een techniek bedacht waarmee men alsnog dit belangrijke gegeven zou kunnen vinden. Ik ga daar in een volgende bijdrage nader op in.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

De tweede vraag luidt: Past bij een willekeurig moment maar een enkel persoon? Het antwoord daarop is nee. Het zou namelijk betekenen dat er op een bepaald moment maar een enkel persoon geboren zou worden met die tijd en de geocentrische coordinaten. Iedereen die eventjes nadenkt weet direct dat dit onjuist is. Integendeel een eenvoudig rekensommetje brengt snel aan het licht dat er steeds minstens een paar honderd, maar regelmatig ook duizenden mensen zijn die exact dezelfde horoscoop bezitten.

Conclusie

1: Het is niet mogelijk om de exacte geboortetijd te verkrijgen die bij een persoon hoort.
2: Bij ieder uniek moment horen honderden tot duizenden exact gelijke horoscopen.

Wat dit voor de beoefening van de astrologie zelf betekent zal ik in een latere bijdrage beantwoorden. Het is echter niet zo – dat kan ik alvast opmerken – dat astrologie zelf daarmee kan worden weggezet van onzin of bedrog.