Staat alles in een horoscoop?

Wie de kermisastrologie volgt zoals die wordt rondgebazuind op commerciele pagina’s, in TV programma’s en op gewone discussiefora over astrologie, moet welhaast denken dat alles in een horoscoop te lezen is.

Wie je bent, wat je wordt, wanneer je een baantje krijgt toebedeeld of een geliefde. Het zou allemaal zomaar in je horoscoop staan. Dus wachten maar op het beloofde land en in de tussentijd leuke dingen doen.

Ook veel beroepsastrologen beweren dat iemand alleen maar kan bereiken wat er in een horoscoop staat aangegeven. En wat er dan staat aangegeven weet de astroloog je dan te vertellen.

Nu zijn velen er zeer op gespitst om de verantwoordelijkheid voor hun leven ergens buiten zichzelf neer te leggen of te zoeken. Maar is het ook de waarheid over astrologie?

Lees eens het uitgebreide artikel over Astrologie als alibi als je wilt weten of het wel zo is dat alles in je horoscoop staat.

Gelijke horoscopen

Gelijke levensloop?

Ik krijg regelmatig de volgende vraag:

Is het zo dat 2 personen die op een zelfde tijd en eenzelfde plaats (b.v in een ziekenhuis) geboren zijn, op grond van hun horoscoop eenzelfde persoonlijkheid, karakter en levensloop krigen? Welke verschillen kan de astrologie nog vinden tussen die personen? Is daar literatuur over?

Mijn antwoord luidt

Volgens de standaard-opvattingen over astrologie zou dat inderdaad zo moeten zijn. Toch is het niet zo dat mensen met een identieke horoscoop identieke levens tegemoet kunnen zien. Er zijn veel studies gedaan naar deze vraag. En de resultaten die werden gemeld zijn allemaal dubieus.

Hoe komt het dat gelijke horoscopen niet leiden tot gelijke levens? Dat komt doordat niet de horoscoop iemands leven bepaalt, maar iemands bewustzijn. Hoe onbewuster iemand is, hoe meer de horoscoop “klopt”. Hoe bewuster iemand is, hoe minder de horoscoop gebeurtenissen kan voorspellen.

Hoe bewuster iemand is, hoe meer de horoscoop een staalkaart van mogelijkheden aangeeft. Hoe meer keuzen iemand heeft met andere woorden. Zo is het ook in het gewone leven: iemand met een agressie-probleem die zich daarvan niet bewust is of wil zijn, zal zich bij voorbeeld verschuilen achter de fanclub en een keer als hooligan uit de band springen. Iemand die zich wel van dat probleem bewust is, zal een constructieve uitlaat zoeken vanuit het besef dat geweld terugkomt bij jezelf.

Dus: een horoscoop voorspelt niet de levensloop. Dat is niet in tegenspraak met wat echte astrologie inhoudt. Het is wel in tegenspraak met de standaard-opvattingen.

Relatieastrologie

Relatieastrologie

Astrologie heeft heel wat te bieden als het gaat om het relationele aspect van het leven. Er zijn verschillende technieken ontwikkeld om het liefdesleven van iemand astrologisch in kaart te brengen. Steeds vanuit een belangrijke andere invalshoek kunnen diepgaande en doeltreffende analyses worden gemaakt. Vooral wanneer deze analyses worden gekoppeld aan psychologische en psychotherapeutische inzichten zoals hier gebeurt. Het gaat daarbij om 3 invalshoeken:

Wie ben ik in relationeel opzicht?
Hoe verloopt de interactie tussen mij en mijn partner?
Wat is het geheim van deze relatie?

Iedere invalshoek resulteert in een eigen horoscoop.

In 1983 publiceerde ik een boek over dit onderwerp onder de titel Astrologie en Liefde. Mijn studies op dit gebied hebben sindsdien niet stil gelegen en onlangs heb ik de site AstroBoot uitgebreid met de afdeling Relatie astrologie.

Wie interesse heeft is hierbij uitgenodigd daar eens een kijkje te nemen.

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.

Zielshoroscoop

De zielshoroscoop

Over het begrip ziel zegt het groot Nederlands woordenboek het volgende:

ziel (meervoud: zielen)
1
(de; v(m)) het niet-stoffelijk gedeelte vanwaaruit de mens leeft; (religie) onsterfelijk deel van de mens: ter ziele gaan (a) sterven; (b) ophouden te bestaan; God hebbe zijn ziel gezegd van een overledene; zich met hart en ziel aan iets wijden met zijn hele wezen
2
(de; m,v) persoon, mens: hoe meer zielen hoe meer vreugd hoe meer gasten hoe prettiger; zieltjes winnen bekeerlingen maken

Het is dus van belang om eerst te definieren wat we onder ziel verstaan voor er iets over een horoscoop gezegd kan worden. Gelukkig is daar wel het nodige over geschreven. Zie:

Wat is de ziel?
Ziel en bewustzijn
Ziel en persoonlijkheid
Esoterische astrologie

Dat wil zeggen een zielshoroscoop is typisch onderdeel van de occulte vorm van astrologie en zou het volgende moeten behandelen:

De levensweg die iemand gaat
Waar iemand zich tegen het leven verzet
Hoe dat verzet gematigd kan worden
Hoe iemand in harmonie komt met het leven anders gezegd: met het lot
Hoe iemand dus gelukkig wordt

Kortom allemaal praktische vragen uit het echte leven; vragen waarvan het antwoord leidt tot een zinvol leven, tot een leven dat er toe doet.

Een excellente uitwerking hiervan vind je op Zielshoroscoop

Karakterhoroscoop

De Karakterhoroscoop

In 1981 verscheen een boek met de ondertitel: Interpreteer uw horoscoop, begrijp uw karakter. Dit boek vertaalde de horoscoopstanden naar termen die overeenkomen met begrippen en inzichten uit de psychologie tot die tijd. Daarmee maakte het boek volgens een recensie een hele boekenkast overbodig.

Dat boek was ook hard nodig, want de gangbare astrologie kwam steeds meer onder vuur te liggen, zelfs van bekende astrologen als Geoffrey Dean.

Er is zeker ook een serieus probleem als het gaat om psychologische astrologie. Hoe dat zit kunt u nalezen op bij voorbeeld Karakterhoroscopie

Astrologie en psychologie

Psychologische astrologie
Mensen doen een beroep op astrologie met de vraag:Wie ben ik?. Daarop worden uit astrologische hoek verschillende antwoorden gegeven, maar het is duidelijk dat die antwoorden altijd een vorm van psychologie inhouden. Iedere vorm bevat dan ook een primitieve vorm van persoonlijkheidsleer.

Er is ook een poging gedaan om de psychologie van Jung te vertalen naar astrologische termen. In de jaren 90 van de vorige was dat grote mode en werd het gepropageerd als de enig juiste vorm van moderne astrologie. Tegenwoordig neemt de meerderheid hier weer afstand van.

Nu klopt het natuurlijk ook dat een persoonlijkheidsleer die zich op slechts een theorie beroept wetenschappelijk gezien weinig om het lijf heeft. zoals ik al opmerkte in mijn boek Van Ram tot Vissen uit 1981.

Zie voor een verdere discussie over astrologie en psychologie deze webstek

Is astrologie onzin

Het staat heel chique als je met veel poeha kunt beweren dat astrologie onzin is. Doorgaans wordt een dergelijke mening onderbouwd met een reeks kreten die slaan op de kermisvariant van astrologie. De variant die breed wordt uitgedragen in de media.

Een serieus verhaal over dit onderwerp is o.a. te lezen op Is astrologie onzin.

De samanvatting van dat artikel luidt:

Er moet verschil gemaakt worden tussen astrologen en astrologie. Het feit dat astrologen onzin uitkramen, wil nog niet zeggen dat astrologie onzin is. Er zijn grof gezegd 3 toepassingsgebieden van astrologie:

  1. De gebeurlijke werkelijkheid: uitspraken hierover kunnen eenvoudig
    op juistheid getest worden.
  2. Psychologie en psycho-sociale problemen: uitspraken op dit gebied moeten worden getest met de instrumenten die de psychologie aanreikt.
  3. Zingeving. Uitspraken op dit gebied moeten worden getest in termen van persoonlijke groei.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.

Opleiding Astrologie

Gratis opleiding Astrologie

De laatste maanden heb ik intensief gewerkt aan de uitwerking van een ideaal dat ik al jaren koester. Namelijk een gratis opleiding in de westerse astrologie. En het is me nu gelukt die ook een hanteerbare vorm te geven. Ik ben er heel gelukkig mee.

Wie de opleiding helemaal afrondt kan zich vestigen als beroepsastroloog, maar de opleiding is minstens even geschikt voor wie wil werken aan de eigen spirituele en emotionele groei.

Inhoud van de opleiding

De opleiding berust op 2 peilers:

  1. Het theorie en kennis deel.
  2. Het onderdeel horoscoop interpretatie in de praktijk.

Nadere inlchtingen

Een complete beschrijving van de opleiding vindt u op Opleiding

Griekse Astrologie

Griekse astrologie: Religie
In mijn online-boek Geschiedenis astrologie: Griekse astrologie vind je het eerste deel van deze verhandeling over de Griekse astrologie tot aan Thales van Milete.

Hoe superieur is dan Thales van Milete tegenover de moderne versie: Het genie van Thales lag in zijn materialisme: in het feit dus dat hij vond dat kennis alleen kon toenemen bij waarneming van de werkelijkheid: kennis die dat woord verdient berust op de waarneming van feiten en niet op een verklaring via de mythologie: dat was wat Thales van Milete ons leert en dat is de revolutie die hij teweeg heeft gebracht.

Met Thales begint de speurtocht naar natuurlijke oorzaken van de bewegingen aan het firmament.

Anaximander

Een curieuze verschijning in dit geheel is Anaximander, die van mening was dat het universum een enorm wiel met gaatjes was; dat wiel dreef in een bad van vuur en de gaatjes dat waren de planeten, die bedoeld waren om het vuur door te geven.

Anaximander ging ook uit van een absolute en oneindige bron waaruit alles voortkomt en waarnaar alles weer terugkeert. Dat wil zeggen: Anaximander is de eerste bij wie de werkelijkheid als
cyclisch proces wordt gedefinieerd. Hij maakte ook de eerste kaart van de aarde in de geschiedenis.

Materialisme tegenover spiritualiteit

Het Griekse denken dat ik tot nu toe beschreef is het wetenschappelijk denken van de zogenoemde Ionische school. Daartegenover stond de school van Elea in Zuid Italie een van de Griekse kolonieen. Deze school gaat ervan uit dat de waargenomen verandering in de materie niet echt is en op illusie berust.

Daaruit werd de conclusie getrokken dat observeren vande hemel niet kon leiden tot inzicht in de aard en het wezen van het heelal. Xenophanes was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze school, maar zijn belangrijkste verdienste is dat hij de antropomorfe goden uit de wereld van Homerus en de griekse mythologie naar het rijk der fabelen verwees. Nee, zei deze denker: er is maar een godheid in het heelal, niet de bende leugenaars en bedriegers en geilbekken van de Olympus, maar een verheven godheid die alles beheerst.

Het universum is een eenheid met een enkele schepper en leidende intelligentie op de achtergrond, dat vond Xenophanes.

Kortom: er is helemaal niets nieuws onder de zon. Zolang de mens denkt komt hij al met identieke verklaringen aan en het is een beetje verbazingwekkend dat godsdiensten claimen dat zij het alleenrecht direct uit de bron zelf hebben op een van die twee verklaringen.

Psychologische Astrologie
Betrouwbare Horoscoop Horoscopen voor 1.30

Aspect patronen

Aspect patronen in de horoscoop

Belangrijk onderdeel van de horoscoopduiding wordt gevormd door de zogenoemde aspecten. Dat zijn numerieke verhoudingen in de afstand tussen 2 of meer hemellichamen.

Deze verhoudingen geven informatie over de manier waarop iemand geneigd is de aanwezige energie te gebruiken.

Om een voorbeeld te geven: de afstand van 180.[ genoemd oppositie ] Deze verdeelt de cirkel – die immers 360 graden bevat – in tweeen. Er zijn er dus 2: ieder wordt waargenomen en geacht het tegenoverliggende, het tegendeel, van de ander te zijn.

De energie die hierdoor wordt aangeduid luidt: conflict.

Omgaan met conflicten: de 3 V’s

Er zijn 3 mogelijkheden van omgaan met conflicten:

  1. Bestrijden: Ruzie. Streven naar vernietiging.
  2. Aantrekken en spirituele groei: Tot overeenstemming komen en daardoor tot harmonie van beide krachten. Streven naar verrijking.
  3. Coexstentie: ieder gaat zijn gang: geen ruzie, geen aantrekking, maar onderhandelen. Streven naar vermijding.

Aspectpatronen

In de energetische astrologie worden de planeten opgevat als psychische centra en doordat de horoscoop bestaat uit een reeks psychische centra ontstaan al snel verbanden tussen meer dan van die centra. Zo worden patronen gevormd die van eminent belang zijn voor het diepere begrip van de horoscoop. Een aanzet daartoe beschreef ik o.a. op Aspect patronen in de horoscoop.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30


helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.